COMPROMÍS PRESENTA UNA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN BANC DE TERRES AL MUNICIPI D’ALFAFAR

Moció:
Na Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, exposen que Alfafar és un poble de profunda tradició agrícola i la major part de la seua superfície municipal està composada encara per parcel·les d’horta i, sobretot, de marjal. En els últims anys, assistim a l’abandonament dels cultius en algunes de les parcel·les i a la falta de continuïtat de l’activitat agrícola pels propietaris i els seus descendents. Fets que tenen un gran impacte negatiu sobre el territori i que podrien evitar-se amb la creació del Banc de Terres d’Alfafar.
El Banc de Terres d’Alfafar és una iniciativa local que pal·liaria l’abandonament de parcel·les i al mateix temps, donaria solució a la creixent problemàtica agroambiental derivada de la degradació de l’entorn paisatgístic d’Alfafar i la pèrdua de l’ocupació agrícola, tot amb l’objectiu de generar noves ocupacions, fomentar la iniciativa de joves agricultors i mantindre la producció agrícola.
Tanmateix, el Banc de Terres d’Alfafar ha de ser un registre administratiu, de caràcter públic, format per parcel·les aptes per a l’explotació agrícola, els propietaris de les quals hauran de sol·licitar voluntàriament la seua inscripció en el cens. El registre serà un instrument que facilite el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l’explotació agrícola ubicades al terme d’Alfafar i les persones interessades en el seu conreu.
La cessió de les dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les parcel·les en el Banc de Terres ha de ser autoritzada expressament en la sol·licitud d’alta, i es farà exclusivament amb una finalitat administrativa i sotmesa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa que la desenvolupa.
El registre del Banc de Terres tindrà exclusivament caràcter informatiu, sense que de la inscripció resulte cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les, ni sobre el dret de propietat ni sobre la resta de drets o carregues que tinguen les finques.
El Banc de Terres que proposem ha de tindre les següents característiques i garanties per a propietaris i explotadors:
– Gestionar la mobilització de les terres mitjançant la figura jurídica de l’arrendament.
– Els propietaris no explotadors poden inscriure les seus finques permetent que siguen arrendades.
– Els agricultors en actiu poden sol·licitar finques en arrendament per ampliar la seua base territorial.
– Prioritzar el conreu professional i generador d’ocupació.
– Garantir la devolució de la finca al propietari a la finalització del termini d’arrendament.
– Cobrament del preu establert entre propietari i explotador de la finca, i el pagament de les despeses derivades de l’activitat per l’explotador durant el període d’arrendament.
– Devolució de les terres conreades en normal estat d’ús.
– Aplicació del Codi de Bones Pràctiques Agràries aprovat per la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, per a l’execució del Banc de Terres d’Alfafar seran necessàries les següents actuacions de suport i d’impuls:
– Assessorament del Consell Agrari Municipal, pel que fa al règim d’ús de les parcel·les, els criteris de prioritat en l’adjudicació de les finques i, l’orientació en el preu i condicions de l’arrendament, sense intervenció en els negocis jurídics. Els acords entre les parts, sobre els aspectes econòmics, el termini d’arrendament i altres condicions, haurien de ser lliures.
– Exposició de panells informatius sobre el Banc de Terres d’Alfafar.horta alfafar
– Realització de jornades informatives, elaboració de fullets i d’articles promocionals.
– Habilitació d’un punt d’informació local
– Desenrotllament d’un sistema d’informació geogràfic de suport.
– Aplicació de les bonificacions de l’IBI establertes a la Llei d’Hisendes Locals.
– Assistència de la Diputació de València com a impulsora del projecte a l’àmbit provincial.
Pel que fa a l’àmbit territorial, una primera fase del Banc de Terres d’Alfafar hauria d’executar-se sobre aquelles parcel·les d’horta, rústiques i urbanes, ubicades a l’àrea periurbana de la Font Baixa, la Mola, Sant Jordi i l’Orba, i a l’àrea de Francs on es situen terres d’horta, a les partides de la Calvera, la Castanyera, la Coronela, el Tremolar, la Mallada, el Mansegar i el Comunet. Les fases posteriors podrien estendre’s sobre les terres de marjal ubicades al Parc Natural de l’Albufera, sempre que la llei així ho permetera.
Per aquestes raons, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
– Creació i gestió del Banc de Terres Agrícoles d’Alfafar.
– Aprovació per l’Ajuntament d’Alfafar de les bases reguladores i funcionament del Banc.
– Execució i participació activa de l’Ajuntament d’Alfafar en la tasca de promoció, i divulgació de la iniciativa perquè generarà a Alfafar un impacte positiu en els àmbits mediambiental, econòmic i social.
– Aplicació de les bonificacions de l’IBI que s’estableixen als articles 73.2 i 74 de la LHL sobre alguns dels immobles registrats i arrendats inclosos al Banc de Terres atès que es desenvolupen activitats econòmiques que són d’especial interès o utilitat pública, per concórrer circumstàncies històriques, socials i de foment de l’ocupació. Concretament, aquells immobles que amb una forta pressió urbanística es situen a l’horta històrica de Favara, dins de la singularitat del Tribunal de les Aigües i, on s’han de preservar els valors agrícoles, paisatgístics, culturals i patrimonials mantenint el paisatge i fomentant criteris de sostenibilitat de les activitats socioeconòmiques de l’Horta.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *