Mocions de COMPROMÍS PER ALFAFAR que presentem al Ple del mes de febrer de 2016

Mocions de COMPROMÍS PER ALFAFAR que presentem al Ple del mes de febrer de 2016 /

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR S’ADHERISCA A LA XARXA CULTURAL DE MUNICIPIS DE L’HORTA SUD

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN
que havent-se concertat diferents ajuntaments del nostre àmbit comarcal, l’Horta Sud, per posar en comú recursos culturals que abastisquen les programacions de l’àrea en aquest àmbit, proposen el següent ACORD AL PLE MUNICIPAL:
1 – L’adhesió del nostre Ajuntament a dita Xarxa Comarcal.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR S’ADHERISCA A LA XARXA PARTICIPA DE MUNICIPIS DE L’HORTA SUD

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN
que havent-se concertat diferents ajuntaments del nostre àmbit comarcal, l’Horta Sud, per posar en comú recursos que promoguen la Participació Ciutadana en els nostres pobles, proposen en el següent ACORD AL PLE MUNICIPAL:
1 – L’adhesió del nostre Ajuntament a dita Xarxa Comarcal.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR CONSIDERE LA DEMANDA D’UN NOMBRE DE VIVENDES ADEQÜAT EN LA FICA ROJA-BARRI DE LA FILA PER A SER DESTINADES A PERSONES EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL URGENT

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN i PROPOSEN
Primer – que en les negociacions i planificació de la rehabilitació i posada en ús social de les vivendes buides en la Finca Roja-Barri de La Fila, que actualment es mantenen amb la Generalitat Valenciana, es tinga en previsió, es demande i s’acorde la destinació d’un nombre adeqüat de vivendes per a fer front a situacions d’emergència social (dones maltractades, persones en situació extrema per diverses circumstàncies socials i en risc…), en règim de temporalitat i com a part d’un programa d’acció social sobre eixos segments poblacions , a càrrec dels serveis socials municipals, la resta d’àrees municipals afectades, i de la Generalitat Valenciana i en cooperació amb les entitats associatives que realitzen acció social en el nostre municipi.
Segon – Que l’Ajuntament d’Alfafar habilite un espai públic per a poder realitzar les visites i encontres familiars de parelles separades d’Alfafar amb risc de violència de gènere o altres semblants, informant de la disponibilitat de dit espai a les autoritats judicials que corresponguen, per tal que els règims de visites establerts legalment es puguen produir de forma segura i digna per als infants i les persones adultes responsables.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ EN LES PRÓXIMES CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS O BORSES DE TREBALL LOCALS, DE PERSONAL TÈCNIC, ADMINISTRATIU O AMB FUNCIONS D’ATENCIÓ PÚBLICA I ALTRES EN QUE SIGA NECESSÀRIA LA INFORMACIÓ I RELACIÓ AMB ELS CIUTADANS S’INCLOGA UNA PROVA DE DOMINI DEL VALENCIÀ COM A PROVA PUNTUABLE I NO ELIMINATÒRIA

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN i PROPOSEN
que en les próximes convocatòries o borses de treball locals, de personal tècnic, administratriu o amb funcions d’atenció pública i altres en que siga necessària la informació i relació amb els ciutadans, s’incloga una prova de domini del valencià com a prova puntuable i no eliminatòria, sent aquesta una pràctica habitual i sistematitzada en totes les convocatòries públiques municipals esmentades.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ ES RETIREN DE TOT EL NOSTRE MUNICIPI DE LOCALS PÚBLICS QUALSEVOL PLACA O ELEMENT HONORÍFIC DE PERSONES RELACIONADES AMB LA CORRUPCIÓ POLÍTICA

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN i PROPOSEN
que es retiren de manera inmediata dels locals públics qualsevol placa o element honorífic de persones relaciones amb la corrupció política.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ ES CREE UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ MUNICIPAL FORMADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS QUE ENTENGA DE TOTA RELACIÓ ECONÓMICA ENTRE EL NOSTRE AJUNTAMENT I LES ENTITATS, EMPRESES I PERSONES INVESTIGADES EN L’ANOMENAT CAS TAULA, O IMELSA.

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, EXPOSEN i PROPOSEN:
Que el Ple Municipal cree de forma inmediata una Comissió Municipal d’Investigació, conformada per tots els Grups Municipals, amb l’objectiu de conèixer, avaluar i dictaminar sobre tota relació econòmica entre el nostre Ajuntament i les entitats, empreses i persones investigades en l’anomenat cas Taula o IMELSA.
Dita Comissió Municipal d’Investigació hauria de comptar amb la plena participació també de a màxima autoritat interventora municipal, aportant-se a la mateixa tota la informació de tota mena disponible per l’administració municipal.
Proposem que dita Comisió dictamine sobre eixes relacions econòmiques i si les mateixes han sigut en tot moment netes, legals, ajustades a l’ètica exigible a l’administració pública i els seus servidors i justes econòmicament. Igualment proposem que dita Comissió determine, en el seu cas, les responsabilitats polítiques que poguéren produir-se i, per supost, que en el cas de trobar-se amb alguna irregularitat s’aporte a la Justícia que entén sobre l’afer.
De forma alternativa i complementaria a la present Moció, proposem que a l’actual Comissió Informativa de Transparència i Participació Municipal li siga atribuïda la potestat sobre les qüestions esmentades i que siga aquesta la que realitze els corresponents treballs i informes.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A UN PRONUNCIAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR A PROPÒSIT DEL CAS TAULA-IMELSA

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, EXPOSEN i PROPOSEN:
que el Ple de l’Ajuntament d’Alfafar adopte la següent declaració política, i la transmeta posterioment a la Diputació de València, a les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat Valenciana, i al Parlament espanyol:

DECLARACIÓ POLÍTICA INSTITUCIONAL

L’Ajuntament d’Alfafar en Ple, aclaparat per les dimensions pressumibles del denominat Cas Taula-IMELSA i fent-se portaveus de la indignació ciutadana i de la greu preocupació i alarma social que genera la corrupció política, DECLARA:
1 – Exigim la màxima transparència i determinació en totes les Institucions i entitats afectades per una trama de corrupció que qüestiona el funcionament democràtic de les institucions, la credibilitat i la mateixa funció de servei públic en l’actuació política, i l’aplicació del màxim rigor ètic i de mesures determinants i exemplars de responsabilitats polítiques sobre el que la justicia ja ha qualificat d’associació criminal i de finançament ilegal d’un partit polític.
2 – Declarem la total disposició municipal de l’Ajuntament d’Alfafar tant per a col·laborar en el nostre àmbit a la investigació, tant judicial com política, i en la determinació de responsabilitats, com per a implementar mesures i protocols estrictes que impossibiliten la reproducció d’actuacions corruptes en el futur.
3 – Exigim l’exemplar càstig als culpables, tant a les persones físiques com a les jurídiques implicades, el retorn a les arques públiques expoliades de la totalitat dels diners malversats o directament robats, i la seua separació de tota activitat relacionada amb la funció pública i la representació política i cívica.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN LA LGTBFÒBIA A LES AULES
N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, EXPOSEN que:
Per desgràcia la LGTBIfobia (l’odi i el rebuig a les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals o intersexuals) persisteix en la nostra societat, mostrant-se amb moltes i diverses cares. La discriminació exercida contra aquest col·lectiu és violència i com a tal ha de ser denunciada i condemnada enèrgicament tant per la societat, com pels propis poders públics.
Hi ha consens en la nostra societat sobre la gravetat de les agressions en l’àmbit educatiu per intolerància a la diversitat afectiu-sexual. Fenòmens com la LGTBIfobia, o l’assetjament a persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTBI), tenen greus conseqüències per a la salut física i psíquica de les víctimes.
L’origen d’aquestes agressions es troba en valors com la el masclisme, la intolerància o l’ús de la violència davant del diàleg.
D’altra banda la prevenció d’aquesta xacra forma part de la lluita per la igualtat que han d’impulsar els poders públics, que no serà completa si no treballem al mateix temps contra altres desigualtats; com el masclisme, la xenofòbia o el racisme.
Som conscients que aquest treball requereix d’un esforç educatiu enorme, es tracta de deconstruir molts dels prejudicis naturalitzats per la societat i que les institucions reprodueixen de forma automàtica. És un esforç que requereix un canvi estructural de les lògiques del sistema a tots els nivells. Però que no pot seguir sent l’assignatura pendent de la majoria de països, i els / les representants espanyols han de tenir això en compte a l’hora de dirigir-se a altres països de l’àmbit internacional.
Per tot això, creiem que des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals segueixen minant l’avanç de la igualtat, que és el camí de la democràcia.
Correspon als poders públics, a la comunitat educativa i als pares, intervenir davant d’aquests fenòmens. No obstant això els Equips d’Orientació i de suport es troben desbordats.
En el cas de l’Ajuntament d’Alfafar, creiem que ha de tenir un paper de prevenció que siga complementari dels protocols actuals o futurs que es puguen posar en marxa. Considerem que l’Ajuntament d’Alfafar ha de ser un protagonista actiu en la prevenció d’aquests problemes.
Per tot l’anterior proposem al Ple Municipal que aprove els següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament ha de tenir una intervenció complementària en la prevenció d’aquest problema. En aquest sentit, proposem a aquesta Corporació que s’implique en posar en marxa iniciatives que contribueixen a pal·liar aquest problema:
• Organitzar durant el curs activitats de divulgació adreçades a professorat, famílies i alumnat, per facilitar la detecció de la LGTBIfobia en totes les seues formes i com afrontar-la, formant en la resolució pacífica de conflictes, en la tolerància, i privilegiant la mediació escolar com a forma de resoldre’ls.
• Llançar una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat escolar i a la població en general, mitjançant l’edició de fullets i l’aprofitament dels portals institucionals que pose de relleu aquesta problemàtica concreta.
• Estudiar la possibilitat de posar en marxa un servei d’assessorament especialitzat, mitjançant línia telefònica gratuïta, o mitjançant el servei de les Oficines d’Atenció al Ciutadà o dels Serveis Socials destinat a prestar atenció i orientació a les víctimes, fins i tot la realització de denúncies de situacions d’assetjament i violència per motius de LGTBIfobia entre l’alumnat.
• Els / les representants municipals en els consells escolars del municipi presentaran informe anual davant aquesta Corporació amb totes les incidències detectades en relació amb la LGTBIfobia, així com les mesures adoptades, i noves propostes d’intervenció. L’Equip de Govern ha d’elaborar un informe conjunt que traslladarà a la Corporació.

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EL “BULLYNG” O ASSETJAMENT ESCOLAR

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, EXPOSEN que:
Existeix consens en la nostra societat sobre la gravetat de las agressions en el àmbit educatiu. Fenòmens com el “bullying”, o el assetjament escolar, tenen greus conseqüències per a la salut física i psíquica de las víctimes.
L’origen d’aquestes agressions es troba en valors com la competitivitat ferotge o l’ús de la violència front al diàleg.
Per altra banda la prevenció d’aquesta xacra forma part de la lluita per la igualtat que han d’impulsar els poders públics, que no serà completa si no treballem al mateix temps contra altres desigualtats; como el masclisme, la xenofòbia, la homofòbia o el racisme.
Correspon als poders públics, a la comunitat educativa i als pares i mares, intervindre front a aquests fenòmens. No obstant això els Equips d’Orientació i de recolzament es troben desbordats
En el cas de l’Ajuntament d’Alfafar creiem que hem tindre un paper de prevenció que siga complementari dels protocols actuals o futurs que se puguen posar en marxa. Compromís-MoVe considerem que l’Ajuntament de Llíria deu ser un protagonista actiu en la prevenció d’aquests problemes.
Per tot allò exposat proposem al plenari municipal que aprove el següent ACORD:
1. Que l’Ajuntament ha de tindre una intervenció complementaria en la prevenció d’aquest problema. En aquest sentit proposem a l’òrgan competent que s’implique en posar en marxa iniciatives que contribuisquen a pal·liar aquest problema:

• Organitzar durant el curs activitats de divulgació dirigides a professores, famílies i alumnes, per a facilitar la detecció de l’assetjament escolar o “bullying” i ciberassetjament en totes les seues formes i com afrontar-lo, formant en la resolució pacífica dels conflictes, en la tolerància, i privilegiant la mediació escolar com forma de resoldre’ls.
• Llençar una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat escolar i a la població en general, mitjançant l’edició de fullets i l’aprofitament dels portals institucionals que pose de relleu aquesta problemàtica concreta.
• Dissenyar un Pla Integral de Prevenció de l’Assetjament Escolar que es puga implementar en els centres escolars del municipi que també incorpore mesures per combatre el cyberbullying que apareix fora del centre escolar com puga ser la Camaleon Box.
• Estudiar la possibilitat de posar en marxa un servei d’assessorament especialitzat, mitjançant una línia telefònica gratuïta, o a través del servei de la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, dels Serveis Socials, del Gabinet Psicopedagògic o del Servei de Mediació. Destinada a prestar atenció i orientació a les víctimes, inclús la realització de denuncies de situacions d’assetjament i violència escolar entre l’alumnat.
•Les persones representants municipals en els Consells Escolars del municipi presentaran informe anual davant aquesta Corporació amb totes les incidències detectades en relació en l’assetjament escolar, així com com les mesures adoptades, i noves propostes d’intervenció.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.