MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR CONSIDERE LA DEMANDA D’UN NOMBRE DE VIVENDES ADEQÜAT EN LA FINCA ROJA-BARRI DE LA FILA PER A SER DESTINADES A PERSONES EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL URGENT

MOCIÓ PROPOSTA DE COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR CONSIDERE LA DEMANDA D’UN NOMBRE DE VIVENDES ADEQÜAT EN LA FINCA ROJA-BARRI DE LA FILA PER A SER DESTINADES A PERSONES EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL URGENT

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN i PROPOSEN
Primer – que en les negociacions i planificació de la rehabilitació i posada en ús social de les vivendes buides en la Finca Roja-Barri de La Fila, que actualment es mantenen amb la Generalitat Valenciana, es tinga en previsió, es demande i s’acorde la destinació d’un nombre adeqüat de vivendes per a fer front a situacions d’emergència social (dones maltractades, persones en situació extrema per diverses circumstàncies socials i en risc…), en règim de temporalitat i com a part d’un programa d’acció social sobre eixos segments poblacions , a càrrec dels serveis socials municipals, la resta d’àrees municipals afectades, i de la Generalitat Valenciana i en cooperació amb les entitats associatives que realitzen acció social en el nostre municipi.
Segon – Que l’Ajuntament d’Alfafar habilite un espai públic per a poder realitzar les visites i encontres familiars de parelles separades d’Alfafar amb risc de violència de gènere o altres semblants, informant de la disponibilitat de dit espai a les autoritats judicials que corresponguen, per tal que els règims de visites establerts legalment es puguen produir de forma segura i digna per als infants i les persones adultes responsables.

En Alfafar, a 8 de Febrer de 2016

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.