Moció contra el maltractament animal a Alfafar (amb vot en contra de PPSOE)

Al ple de l’ajuntament d’Alfafar del dia 28 de abril 2016 , Compromís per Alfafar, complint el seu programa electoral, va presentar una moció per demanar Alfafar lliure de maltractament animal. Com era de preveure, la moció no va prosperar ja que van votar en contra els partits conservadors PSOE i PP.

En un ple hostil, ja que aquests partits van cridar a gent taurina, que va vindre de la contornà inclús de València ciutat, els nostres regidors Joan i Amàlia va defensar i argumentar la moció a pesar de la hostilitat i a vegades falta de educació bou embolatdel public present.

El PSOE com sempre fa, va dir que estava de cor amb els animals però va votar a favor del seu maltractament basant-se en un informe veterinari que deia que els animals estaven ben tractats. Per que per a la portaveu Rosa Ruz i el seu grup, ficar foc en els corns d’un bou atemorit, o una corda al coll i passejar-lo de nit pels carrers urbans plens de gent cridant i corrent es tractar bé als animals… Vamos de sentir-la parlar, donava la impressió que els bous s’ho passen d’allò més bé!

El PP, simplement va votar en contra i no va argumentar, ells sempre fan les coses així, sense consens ni raons.

Compromís per Alfafar lluita i lluitarà pels drets de les persones i també pel drets dels animals, el medi ambient i la natura, i per tant ens reservem emprendre les accions que considerem oportunes en la defensa del nostre entorn.

Per a veure el ple:

Moció presentada:

El grup Municipal Compromís per Alfafar  proposa una moció a l’ajuntament d’Alfafar per evitar el maltractament animal. Els seus regidors Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , en representació del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
EXPOSEN que al nostre municipi, com el mateix consistori reconeix, té una gran tradició festiva, basada en l’economia agrària i sobretot la del arròs. En eixa tradició festiva trobem festes amb gran suport popular com les festes de la verge del Dón, les festes de la verge dels desemparats del Tremolar, les festes d’estiu del barri Orba, i al municipi d’Alfafar, les falles, les festes de les creus de maig i les festes dels patrons de alguns carrers o barris particulars com la Fila, el carrer San Cayetà o san Josep, com es pot vore en la pròpia web municipal (http://www.alfafar.com/fiestas-y-eventos/)
Es evident el seu component religiós en totes aquestes festes, i per tant alguns actes de maltractament animal que els darreres anys se estan fent al nostre municipi basats en la tradició festiva no te cabuda en eixa tradició festiva, ni té suport popular.
Però a més a més alguns d’aquests actes, com el bou embolat no compleixen la llei europea com El Tratado de Funcionamiento de la Unió Europea incluye, dentro de las disposiciones de aplicación general, en su artículo 13, la obligación de la Unión y de los Estados miembros de tener plenamente en cuenta el bienestar de los animales cuando formulen y apliquen algunas políticas, tales como la política de investigación, de desarrollo tecnológico y de mercado interior.
Aixi com la pròpia llei espanyola:
Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero amb les modificacions artículo 33 del Código penal de 1995 modificado por la LO 1/2015 ha introducido nuevas penas de inhabilitación para la tenencia de animales y el ejercicio de profesiones relacionadas con animales. La misma reforma ha establecido penas más severas en el artículo 337 para el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o le sometan a explotación sexual.
Artículo 6. Condiciones generales de alojamiento y cuidado de los animales.
Los criadores, suministradores y usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con el cuidado general y alojamiento de los animales:
a) Se les proporcionará el alojamiento, entorno, alimentos, agua y cuidados que sean adecuados a su especie, condiciones fisiológicas y estado sanitario y que garanticen su adecuado estado general.
b) Se reducirá en lo posible cualquier restricción que impida o limite las posibilidades de los animales de satisfacer sus necesidades fisiológicas y etológicas.
c) Se verificarán a diario las condiciones ambientales en las que se críen, mantengan o utilicen los animales.
d) Se dispondrá de medios que garanticen la eliminación en el plazo más breve posible de cualquier deficiencia que pueda provocar sufrimiento, dolor, angustia o daño duradero evitables que se descubra.
e) Las normas de trabajo e instrucciones de uso de todos los elementos constarán por escrito.
f) Se dispondrá por escrito un plan de actuación en caso de emergencia o catástrofe, que contemplará medidas en relación con los animales alojados, que podrá estar integrado con otros planes del establecimiento y que reflejará la adecuada coordinación con el resto de planes de emergencia del centro de trabajo
2. Los establecimientos o centros deben cumplir lo establecido en el anexo II, a más tardar en las fechas indicadas en el mismo.
3. Los órganos competentes podrán conceder excepciones a lo dispuesto en el apartado 1.a) y en el apartado 2, por razones científicas, de bienestar o de sanidad de los animales.
Només en aquest article ja trobem alguns aspectes de cuid-ament dels animals, la verificació de les condicions ambientals i sobretot el article 6 apartat d) evitar qualsevol deficiencia que puga provocar dolor o patiment.
Article 9 sobre el transport dels animals. Que es garantisca que es transporten en condicions i contenidors que els mantinguen en bones condicions de salud.
Els animals ha de estar identificats (article 10) així com els llocs on estan confinats (article 11) i han de estar registrats (article 12)
Els ramaders han de complir uns requisits (article 14) com estar registrats, (article 17) ells i la seua activitat econòmica, hi ha de haver sempre un especialista, veterinari i responsable al costat dels animals.
Els ramaders, i actes en els que els animals participen han de ser inspeccionats per les autoritats (article 40) i la comissió europea si es considera necessària (article 42)
i per acabar amb la llei annexe II:
El entorno y su control.
2.1 Ventilación y temperatura.
b) La temperatura y la humedad relativa en los locales de alojamiento deben estar adaptada a las especies y a los grupos de edad de los animales alojados. La temperatura debe medirse y registrarse diariamente.
c) Los animales no deben estar obligados a permanecer en zonas exteriores en condiciones climáticas que puedan ser potencialmente perjudiciales o puedan causarles angustia.
2.2 Iluminación.
b) La iluminación debe ser adecuada para realizar el manejo y la inspección de los animales, sin que esto suponga un estrés para los animales
c) Deben preverse fotoperíodos regulares, con una intensidad de luz adaptada a las especies.
2.3 Ruido.
a) Los niveles de ruido, incluidos los ultrasonidos, no deben afectar negativamente al bienestar animal.
c) Los locales de alojamiento deben disponer, en su caso, de materiales de aislamiento y absorción acústica.
3. Cuidados de los animales.
3.1 Salud.
a) Los establecimientos deben disponer de una estrategia para velar por el mantenimiento de un estado sanitario de los animales que garantice su bienestar y satisfaga los requisitos científicos. Esa estrategia debe incluir el control sanitario periódico, un programa de vigilancia microbiológica y planes de acción frente a los problemas sanitarios, la definición de parámetros sanitarios y protocolos para la introducción de nuevos animales.
b) Una persona capacitada debe realizar al menos una vez al día un control de los animales. Dichos controles deben garantizar que todo animal enfermo o herido sea detectado y reciba los cuidados necesarios.
(Intern la llei está feta per a l’investigació animal, però la modificació del 1995 i després del 2007 l’amplia a tots els ambits animals, inclòs la llei del 2015)
Considerant no només els riscos e incompliments que els animals poden patir durant alguns actes festius com el bou embolat on el dolor, patiment, estres i por que pateix el bou son evidents, el risc i perill també afecta a les persones i public que asisteix a aquest acte, ja que hi ha gent major, malalta, xiquets e inclòs gent baix els efectes de alcohol o estupefaents que es posen en perill volen córrer davant un bou ajustat sense adonar-se. I els possibles incompliments de la llei que podria suposar una sanció administrativa i possiblement econòmica per al consistori.

Per tant proposem al Ple Municipal el següent ACORD:
1. Que es declare Alfafar municipi lluiré de maltractament animal, com han fet altres municipis com ara Xeraco, Alzira, Gandia o Benetússer.
2. Que es prohibisca, per tant qualsevol acte festiu o espectacle en el que els animals siguen maltractats. Molt especialment i en relació a les festes taurines, el Ple Municipal acorda prohibir la celebració en el nostre municipi d’aquelles modalitats més feridores, com ara el Bou Embolat i l’Encordat, així com qualsevol altra en que bé els animals o bé les persones posen en risc la seua integritat física, puguen ser objectes d’agressió o patiments o s’atempte contra la seua dignitat, i en tot cas que siga preceptiu en aquelles modalitats autoritzades la seua celebració amb plena garantia de la dignitat i la integritat física dels animals, incloent-hi el seu transport i reclusió, i de les persones, la tinença de les corresponents assegurances de responsabilitat i cobriment de riscos per part dels organitzadors, així com la contratactació dels serveis corresponents professionals per garantir el correcte desenvolupament festiu i la integritat i salut dels animals i persones (veterinaris, “capeadores” o semblans”, seguredat, etc…).
3. La supressió de tota ajuda municipal (si n’hi ha) a associacions taurines, o similars que promulguen el maltractament animal.

Aquesta moció es sometra i debatrà al pròxim ple municipal i esperam la comprensió i el suport dels altres grups municipals per a aconseguir que el maltractament animal desaparega del nostre municipi i el patiment animal no siga un espectacle.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.