Com van prometre a les eleccions i molt abans, es prioritat la defensa del patrimoni nostre, el medi ambient i per tant l’Horta de Alfafar.
El ajuntament de Alfafar va presentar el 16 abril un conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Alfafar i l’AIU Font Baixa de la unitat d’execució zona 2 sòl urbà, per a establir les bases d’execució urbanística.
Es a dir construir nova vivenda a Alfafar, quan tenim al municipi, edificis nous mig buits, al carrer la tauleta per exemple, Horta alfafar 2i vivenda antiga que necessita una rapida intervenció, fruit de l’especulació urbanística.
Aquest pla es va fer sense consultar a ningú i por suposat tampoc a nosaltres.
Des de Compromís Alfafar, considerem prioritari el respecte al nostre patrimoni i una nova política urbanística més respectuosa amb el medi ambient i la població.
Per això i altres raons vam presentar al·legacions a aquesta proposta urbanística que ha quedat paralitzada, a l’espera que es resolga.

El partit popular ens va demanar una reunió per resoldre aquest problema i vam acudir:

Reunio ahir de COMPROMÍS i PP sobre la Font Baixa i Comunicat de Premsa / COMUNICAT DE PREMSA
Alfafar, 3 de Juliol de 2015
COMPROMÍS ALFAFAR obté del govern del PP en Alfafar el compromís d’avançar cap a la protecció del paratge de la Font Baixa i a fer una actuació d’urgència per protegir l’Alqueria del Pi

Ahir, en una reunió celebrada ahir a l’Ajuntament d’Alfafar, el Partit Popular es va comprometre a avançar cap a la protecció del paratge de la Font Baixa, últim espai d’Horta urbana que queda en el municipi, així com a realizar una actuació urgent per tal de protegir l’Alqueria del Pi. La reunió es va celebrar a petició del PP, ja que COMPROMÍS PER ALFAFAR va iniciar passat 14 de maig un conjunt d’accions legals i polítiques per tal de protegir l’Horta urbana del poble, amb la presentació d’unes al·legacions al Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament i l’AIU Font Baixa en què es demana la nul·litat del mateix.
Dijous 2 de juliol de 2015, la delegació de COMPROMÍS PER ALFAFAR, conformada pels dos regidors del grup municipal. Joan S. Sorribes i Amàlia Esquerdo, i el responsable de la proposta Josep Maria Tarazona, d’una banda, i la delegació del PP, conformada per les regidores Encarna Muñoz i Maria Dolors Monmeneu, d’una altra, i amb la participació de tècnics municipals i assessoria legal de l’Ajuntament, van tractar d’aproximar posicions sobre com enfrontar la protecció de l’Horta i del Patrimoni del poble.
Josep Maria Tarazona, de COMPROMÍS, va explicar que “És voluntat del nostre grup buscar una solució que garantisca la plena protección de l’Horta urbana i del Patrimoni d’Alfafar. En concret, sobre el conveni Ajuntament-AIU Font Baixa, demanem la nul·litat del mateix, per incomplir la legislació en matèria de protecció patrimonial, per no tindre en compte els habitatges buits existents en el poble i per tant no ponderar adeqüadament la necessitat o no de nova construcció, i perquè no atén a la singularitat del Tribunal de les Aigües”, i conclogué “Nosaltres volem que la Font Baixa esdevinga en el futur un espai d’ús comunitari per al poble, amb la protecció integral del paratge, i desenvolupant tant la protecció del patrimoni existent com unes actuacions que tinguen un fort carácter social, cultural i cívic, com podría ser la implantació d’Horts urbans, un futur Museu Etnològic i un Centre d’Educació Medi Ambiental”.
Els regidors de COMPROMÍS també anunciaren que l’acció política del grup buscarà obrir pont de diàlegs amb totes les parts implicades, com ara els propietaris dels terrenys, i fòrmules consensuades, així com la implicació d’altres institucions en la protecció de l’Horta i el patrimoni d’Alfafar, com ara la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.
El PP, que es va mostrar favorable a buscar alguna fòrmula per donar satisfacció a la necessària protecció de l’Horta urbana i del patrimoni del poble, es va comprometre a dialogar i trobar consensos sobre això. Durant l’entrevista, en el repàs d’accions sobre el patrimoni d’Alfafar que es va fer, es va comprometre a estudiar una acció de caràcter urgent sobre l’Alqueria del Pi, per evitar un major deteriorament del Bé patrimonial.
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFARreunión PPcomp por plan font baixa

Ací teniu la proposta del PP Alfafar a la que hem presentat al·legacions:

Informació del DOGV 16 Abril 2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/16/pdf/docv_7506.pdf

Ajuntament d’Alfafar
Ayuntamiento de Alfafar
Informació pública del conveni urbanístic entre l’ajuntament i l’AIU Font Baixa de la unitat d’execució zona 2 – sòl urbà, per a establir les bases d’ordenació detallada i programàtica per a la gestió i execució urbanística.
[2015/3210]

Información pública del convenio urbanístico entre el
ayuntamiento y la AIU Font Baixa de la unidad de ejecución zona 2 – suelo urbano, para establecer las bases de ordenación pormenorizada y programática para la gestión
y ejecución urbanística.
[2015/3210]

Vist l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament del 26 de març de 2015,
en què s’aprova sotmetre a informació pública:
El conveni urbanístic entre l’Ajuntament d’Alfafar i l’AIU Font
Baixa de la unitat d’execució zona 2 – sòl urbà, per a establir les bases
d’ordenació detallada i programàtica de la gestió i l’execució urbanística.
En virtut dels articles 117.3 i 118 de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), per la qual s’inicia el procediment d’aprovació municipal, se sotmet el conveni a informació pública d’un
mes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tauler i en la web municipal, de conformitat amb l’article 11.4 del text refós de la Llei del Sòl (TRLS 2/2008).
El conveni està exposat en les oficines municipals d’Urbanisme, en
l’horari matinal d’oficines, per a ser consultat i a fi que s’hi puguen fer
els suggeriments, els aclariments i les al·legacions que es consideren oportunes.
Quan haja passat el termini es resoldran les al·legacions, si és el cas.
En el cas que no se n’haja presentat cap s’entendrà elevat a definitiu el conveni objecte d’este acord.
Es fa públic per mitjà de l’esmentada inserció en el DOCV i s’ inicia el període d’informació pública d’un mes.