Acords entre l’Ajuntament d’Alfafar i la Plataforma d’Iniciatives Socials (Cooperativa Social del Parc), com a conclusió de les reunions celebrades fins ara per les dues parts:

1) L’Ajuntament d’Alfafar i la Cooperativa Social del Parc, amb els interlocutors que ambdues parts nomenen a l’efecte lliurement, es comprometen a elaborar i signar un Conveni de Cooperació-Col·laboració que incloga un Pla d´ocupació i d’Inserció Sòcio-Laboral, de Formació i Acció Social, donant-se com a termini de la elaboració de dit Conveni fins el pròxim 28 de novembre, per tal de garantir la seua entrada en vigor amb els Pressupostos Municipals d’Alfafar per a 2014.

2) L’Ajuntament d’Alfafar obri un període fins al pròxim 28 de novembre per a estudiar de forma conjunta, amb els interlocutors que designe la Cooperativa Social del Parc, les fòrmules més adients per a considerar la participació en tasques de neteja per l’entitat social en el Conveni esmentat anteriorment.

3) La Cooperativa Social del Parc es compromet a finalitzar el conflicte en el moment de la signatura del present acord, tant el que respecta a la faga de fam com a desmontatge de tots els elements en la Plaça de l’Ajuntament i resta del municipi. Alhora, l’Ajuntament d’Alfafar adoptarà totes les mesures al seu abast, encaminades a que s’arxiven totes les demandes i queixes que no vinguen motivades per les molèsties causades al veïnat.
Respecte a les sancions ja imposades abans del conflicte s’adoptaràn totes les mesures escaients per a facilitar als interessats el seu compliment. Igualment, l’Ajuntament d’Alfafar, en la mesura de les seus possibilitats, resoldrà els procediments respecte a les posibles sancions que es referesquen al periòde del conflicte.

4) Les dues part es comprometen a impulsar un procés de diàleg amb calendarització i fixació d’objectius consensuats entre la institució municipal i les entitats del moviment social i ciutadà, tot garantint un procés de Participació Ciutadana i Comunitària en el nostre poble.