Mocions presentades al plé Octubre de l’ajuntament Alfafar

Hui COMPROMÍS PER ALFAFAR hem presentat les Mocions al Ple d’octubre de l’Ajuntament d’Alfafar…

ALFAFAR, 8 SETEMBRE 2015
MOCIÓ SOBRE MILLORES EN L’ASFALTAT DELS CARRERS DEL POBLE

MOCIÓels nostres regidors_n
Volem denunciar el progressiu deteriormanet de l’asfaltat del carrers del nostre poble. Cada vegada són més les vies afectades pel desperfecte del paviment i volem assenyalar una sèrie de carrers que són els que presenten un major nivell de desgast, i que es concentren tant en la zona comercial i els seus voltants (el tram del carrer Alcalde José Puertes entre l’avinguda de Reis Catòlics i l’avinguda de l’Albufera; un altre tram en la confluència entre l’avinguda Reis Catòlics i el carrer Pep de l’Horta), com també en vies dins del nucli urbà com els carrers Veleta, José María Morales i Julio Colomer, el camí del Cementiri, el tram del carrer Ramón y Cajal entre l’avingida Reis Catòlics i el carrer del Cid. A més d’assenyalar la necessitat de repassar l’asfaltat en nombrosos carrers on hi ha presents desperfectes, clots i altres.

Sense oblidar que també hi ha altres carrers amb algún desperfecte del paviment encara que aïllat.

Assenyalar també que el fregüent pas de vehicles comercials per la plaça de l’Ajuntament, el carrer Ortega y Gasset i la placeta del Forn estan deteriorant l’empedrat d’eixa zona semipeatonal.

Per tot açò exposat proposem els següents ACORDS:

1) La reparació dels desperfectes detectats que provoquen la incomoditat de conductors i poden suposar un perill per als vianants i per als ciclistes.

2) Que es redissenyen tots el carrers, edificis públics i locals comercials d’Alfafar amb un model de mobilitat que ajude els col.lectius que més ho necessiten.

MOCIÓ SOBRE MILLORES EN L’IL·LUMINACIÓ EN LA VIA PÚBLICA EN EL POBLE

Davant de l’existència en el nostre municipi d’il·luminació en la via pública deficient, insuficient o no adeqüada, el nostre grup municipal presenta la següent MOCIÓ

Amb la següent proposta d’ACORDS:

Camviar les faroles de carretera, més agressives i altes dels carrers SÈNIA, SEGURA, XUQUER, TÚRIA, 8 DE MARÇ, CONSTITUCIÓ, i altres en iguals condicions d’arreu dep poble, per faroles municipals o més adaptades als nuclis urbans i complint la legilació vigent.

MOCIÓ SOBRE ESPAIS CULTURALS EN ALFAFAR

MOCIÓ
En els darrers anys la via pública ha passat de ser un espai de trobada ciutadana i de dinamització social i cultural, a esdevenir un espai de trànsit de vehicles i vianants. Cada vegada les entitats culturals i els i les artistes tenen majors dificultats per realitzar activitats en l’espai públic, i es veuen relegades a espais privats o espais públics tancats, on és més difícil arribar a la ciutadania.
Paral·lelament, l’administració intenta pal·liar aquest buit amb la programació de grans esdeveniment culturals i artístics que representen una gran inversió econòmica i, que per contra, no sempre són de fàcil accés per a la ciutadania. Un model, que a més, potencia als cercles professionals de producció cultural i artística, en detriment d’aquelles entitats i artistes que tenen majors dificultats per exposar la seua obra. I potencia a professionals d’altres municipis i països, mentre les artistes locals han de buscar espais en d’altres municipis per poder exposar la seua obra.
La cultura i l’art són un dels principals elements de revalortizació de la nostra ciutat i de cohesió de la nostra rica i plural societat. És un dels elements que cal potenciar per garantir el benestar i el sentiment de comunitat de la ciutadania. La cultura i l’art esdevenen un element de democratització, participació i cohesió social.
A més, tenint en compte l’actual conjuntura, les artistes i dinamitzadores culturals cada vegada tenen majors dificultats per mantenir la seva activitat i la ciutadania compta amb menors recursos per poder accedir als espais culturals i artístics, provocant una creixent elitització de l’art i la cultura.
Més enllà de la qüestió estrictament cultural i artística, aquests àmbits esdevenen un important atractiu, ja no només per als ciutadans i ciutadanes de Alfafar, sinó per aquelles persones d’altres municipis que visiten la nostra ciutat. Així doncs, la cultura i l’art tenen un valor afegit com a elements de dinamització de l’oferta turística –com també comercial. I, alhora, els i les artistes i dinamitzadores culturals de la nostra ciutat tenen la possibilitat de donar-se a conéixer més enllà dels límits del nostre terme municipal.
En atenció a estes consideracions, el Grup Municipal de Compromís per Alfafar, al Ple de l’Ajuntament d’Alfafar proposa els següents
ACORDS
1. Realitzar un inventari d’espais en la via pública i en els edificis municipals, o d’ús municipal o comunitari, tant al centre de la ciutat com en els diferents barris de la ciutat, que puguen ser utilitzats directament pels artistes i les artistes i promotors i promotores culturals per a realitzar la seua activitat sense ànim de lucre.
2. Realitzar un reglament que determine aquests espais i les normes d’utilització, a partir d’un procés participatiu on es compte amb l’opinió de les entitats culturals i artístiques de la ciutat.
3. Promocionar aquest circuit d’espais de creació cultural i artística, tant pel que fa als i a les artistes i promotors i promotores culturals de la nostra ciutat i voltants, com pel que fa a difondre les activitats programades a la ciutadania.
4. Establir els acords de cooperació necessaris amb les associacions locals que realitzen, en tot o en part, la seua activitat en l’àmbit cultural, tant per a l’ús d’aquests espais, com per a la promoció de les seues produccions culturals i l’organització d’una agenda cultural participativa, i, en el seu cas, establint mecanismes de co-gestió municipal-associatiu dels espais.
5. Modificar, per adaptar-les als presents acords, les normatives locals (ordenances) respecte del ús de la via pública i altres que puguen ser afectades.
6. Realitzar un Catàleg Local d’Activitats i Recursos Culturals, partint d’aquelles pròpiament produïdes o organitzades per l’Ajuntament, d’aquelles altres produïdes o organitzades per les associacions locals i també d’aquelles produïdes per empreses locals.
7. Obrir un espai específic en la web municipals i la resta d’espais comunicatius municipals per a promoure una agenda cultura periòdica que incloga els esdeveniments programats tant per l’Ajuntament com per les associacions locals.

MOCIÓ SOBRE IGUALTAT LINGÜÍSTICA EN L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR I CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DEL VALENCIÀ

MOCIÓ
Per tal de començar a garantir en l’àmbit del nostre poble la igualtat linguística, la co-oficialitat del valencià i del castellà, i la promoció i ús del valencià en una població valenciano-parlant com és la nostra, en atenció a estes consideracions, el Grup Municipal de Compromís per Alfafar, al Ple de l’Ajuntament d’Alfafar proposa els següents
ACORDS
1.- L’Ajuntament garantirà, i posarà els mitjans necessaris per a fer-ho, que tota la documentació oficial dels órgans polítics municipals, així com tota la comunicació en els mitjans de comunicació municipals, es fan en les dues llengües co-oficials, circumstància que s’ha vore satisfeta en els próxims trenta dies i ser la norma en la comunicació municipal.

2.- A la fi de garantir la normalització i igualtat lingüística, l’Ajuntament estudiarà de forma urgent la creació i posarà en marxa un Servei Municipal del Valencià, que haurà de començar les seues acitivitats abans de finalitzar 2015, tot garantint el compliment de la legislació en la matèria i la promoció i ús del valencià en el nostre municipi.

MOCIÓ SOBRE SERVEI DE PEDIATRIA D’URGÈNCIES I ORDINARI EN EL MUNICIPI D’ALFAFAR

MOCIÓ
Davant la situació d’inexistència d’un servei d’urgència pediàtrica en Alfafar, servei que des de fa anys es reclama per part de les veïnes i veïns del poble, el Grup Municipal de Compromís per Alfafar, al Ple de l’Ajuntament d’Alfafar proposa els següents
ACORDS

1) Instar a l’Ajuntament per a que sol·licite de la Conselleria de Sanitat que en els ambulatoris d’assistència primària d’Alfafar es compte a la màxima brevetat amb un servei d’urgència pediàtrica.

2) Garantir l’assistència pediàtrica ordinària en tots els ambulatoris, amb independència de en quin ambulatori li pertoque d’ordinari, ja que l’assistència hui és alternativament en dos ambulatoris distints (poble i Parc).

MOCIÓ AMB M OTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2015

MOCIÓ
El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l’Estat, convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les violències masclistes.
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no solament a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i la resposta a la subsistència de la violència masclista evidenciada en els casos gravíssims d’aquest estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de gènere de 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d’Istanbul (BOE del 06.06.14), que s’incompleixen substancialment quant a prevenció en l’àmbit educatiu, que només donen protecció laboral o econòmica a l’1% de les 126.742 denunciants, o d’habitatge, mentre creix la desigualtat que és el brou de cultiu de la violència.
Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i l’atenció social, jurídica i psicològica que estableix l’article 19 de la llei estatal de 2004. No obstant açò, l’article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d’oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de Pressupostos de l’Estat 2016.
Per açò, aquest Ajuntament ACORDA:
1 Col·locar el 7 de novembre de 2015 en la façana de l’Ajuntament una pancarta violeta amb el lema “Contra les Violències Masclistes” i promoure la participació ciutadana en la Marxa.
2 Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència cap a les dones.
3 Fer-ho igualment cada vegada que es done un cas d’assassinat masclista al territori de l’Estat espanyol, acompanyat d’un llaç violeta.
4 Sostenir tots els dies de l’any, tots els anys, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, complint l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, establint un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini:
– Atenció estable i de qualitat, en condicions d’àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que incloga la rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.
– Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar.
– Sensibilització contra el sexisme en l’activitat cultural, d’organització de festejos, de seguretat i convivència i totes les actuacions i serveis de competència municipal.
– L’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.
– Atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat sexual, migrants, amb diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i no incórrer en la victimització múltiple en els processos d’atenció.
– La participació de la societat civil, en particular les organitzacions de dones.

Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el seu seguiment i Informes al GREVIO per a l’aplicació del Conveni d’Istanbul que estableix el seu article 68 incloga, conforme als articles 7.3 i 18.2, les actuacions de l’administració local.

MOCIÓ SOBRE SENYALITZACIÓ DE L’ANTIGA TOPONÍMIA URBANA ALS ACTUALS CARRERS, I COL·LOCACIÓ DE PANELLS INFORMATIUS I DIVULGATIUS ALS EDIFICIS SINGULARS

MOCIÓ
El nom dels carrers antics d’Alfafar mostra un repertori que pot esdevenir aliè ja que alguns dels mots ja són desapareguts de la parla o s’han perdut les qualitats del paisatge urbà al qual han donat nom. Els topònims urbans d’Alfafar han constituït un fidel reflex de les realitats del territori urbà alfafarenc, i de les interrelacions entre els aspectes humans i físics del mateix, un testimoni d’una cultura marcada pel règim senyorial, la religiositat i el treball agrari sobre el territori.
Noms únics, vestigis, que s’han arrapat al solar alfafarenc durant segles, que condensen informació sobre la comunitat constituïda històricament i que formen part del patrimoni inalienable local, necessaris alhora d’analitzar la idiosincràsia del col·lectiu humà que l’ha anat configurant. Entre altres topònims hem de destacar el carrer i Plaça de La Foia, l’Hospital, Els Peregrins, El Raval, Les Pedres, La Carnisseria, El Calvari, El Cementeri, Les Barraques, Camí Reial, Via Augusta, Extramurs, Teixidors, La Penyeta o Mare de Déu del Do.
Així mateix, l’escenari urbà d’Alfafar mostra edificis dels quals hem de conèixer millor la seua història i el fet del seu emplaçament. Actualment, no existeix cap panell divulgatiu als edificis que permeta i possibilite un major coneixement pel que fa al seu origen, funcionalitat , història o altre aspecte d’interès. Entre altres hem de destacar indrets o edificis com l’Ajuntament, el Centre Cultural Recreatiu, la Biblioteca Municipal, el Centre Instructiu Musical d’Alfafar, l’Església de la Mare de Déu del Do, l’Alqueria del Pi, la Sènia de la Castanyera, l’Escorxador, el Motor de Sant Sebastià, el Sequer de Nelot, el grup escolar Remedios Montaner o l’Estació del Tren.
Dins de l’elaboració de la Ruta Patrimonial d’Alfafar que proposa Compromís per Alfafar es fa necessari un canvi de política que aprope la cultura i el coneixement de la història local a la ciutadania.
Per tot això, proposem que el Ple de l’Ajuntament preenga els següents ACORDS:
– La senyalització de l’antiga toponímia urbana al costat de la denominació de l’actual nom del carrer, on puga indicar-se el nom del carrer del període de finals del segle XVIII i començament del segle XIX, quan es constituí l’escenari urbà d’Alfafar, o la indicació d’altre més popular conegut per la majoria de la gent.

– La col·locació de panells divulgatius i informatius sobre edificis singulars on s’explique breument el seu origen, història, i el fet del seu emplaçament i particularitat dins de l’entramat urbà.
– L’assessorament i la col·laboració de l’Associació d’Estudis d’Alfafar per a la confecció del nomenclàtor i la retolació de l’antiga toponímia sobre els actuals carrers.

– La normalització de la toponímia en valencià, com un aspecte més de la normalització lingüística.

– La col·locació dels panells informatius i divulgatius en valencià i castellà.

MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DE BÉ IMMATERIAL D’INTERÉS CULTURAL: CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL D’ALFAFAR

MOCIÓ
Les societats musicals són un dels eixos vertebradors més rellevants en el camp cultural a tot el País Valencià. Nodreixen, vigoritzen i mantenen viva la historia, la cultura i la identitat local. Aquestes agrupacions han contribuït a consolidar una densa i xarxa de pràctica i aprenentatge musical que ha convertit la música en el fet cultural amb un major grau de territorialització del País Valencià i, no només són espais de socialització dedicats a la promoció, la pràctica i el coneixement de la música, sinó que també generen un impacte econòmic gens menyspreable en moltes poblacions del territori valencià.
La Conselleria de Cultura ha declarat bé de rellevància local la tradició musical valenciana materialitzada per les societat musicals. Segons l’esmentada declaració totes les societats musicals adscrites a la Federació de Societats Musicals són, pel fet de contribuir al enriquiment de la tradició musical valenciana, mereixedores de ser bé de rellevància local.
L’orde publicada per la Conselleria de Cultura deixa oberta la porta a una declaració concreta com a bé d’ interès cultural, creant-ne una comissió assessora, per promoure declaracions a determinades entitats, en raó a la seua antiguitat i altres factors.
A Alfafar existeix una forta arrel i tradició del moviment bandístic, des de la constitució de la primera banda a mitjan del segle XIX. Actualment, hi ha tres agrupacions musicals amb forta presència i activitat a l’àmbit local. La més antiga, la del Centre Instructiu Musical d’Alfafar és successora i continuadora de l’activitat iniciada per la Banda Primitiva d’Alfafar l’any 1898 i compleix tots i cadascun dels requisits que l’ordre de Conselleria determina per a la declaració de Bé Immaterial d’Interès Cultural com són l’antiguitat més de cent anys, la participació en festes populars i religioses des de començament del segle XX, intercanvis amb altres societats o estrangeres com la de Graz-Austria, participacions en festivals com el Certamen Internacional Ciutat de València o el de Diputació de València, obtenció de premis, existència d’escola d’educands, rellevància cultural de l’arxiu musical, i propietari d’immoble i instruments musicals originals de caràcter patrimonial significatiu.

Per tot això, proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Alfafar adopte els següents ACORDS:
1 – L’inici per l’Ajuntament d’Alfafar davant la Conselleria de Cultura de l’expedient de declaració de Bé Immaterial d’Interès Cultural del Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.