L’Ajuntament d’Alfafar va rebre, el passat mes de novembre de 2017, ofici de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental corresponent al període de consultes referent a l’abast de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Millores funcionals, seguretat vial i capacitat autovia V-31, Tram Silla-Valencia, PP.KK. 2+500-12+500”, promogut per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.

Que la contestació de l’Ajuntament d’Alfafar a l’ofici, presentada fora de termini, i contraria al projecte del Ministeri, no coincideix en les manifestacions públiques realitzades prèviament per l’alcalde d’Alfafar, de conformitat i favorables al projecte d’ampliació. Entre altres, l’alcalde d’Alfafar al·legava que el Ministeri de Foment havia obligat l’any 2012 a la construcció d’accessos amb un cost per al consistori de 4 milions d’euros i que, de no executar-se el projecte, seria exigible la corresponent indemnització al Ministeri.

Entenem que l’alcalde d’Alfafar sol·licite la indemnització però, hi ha molts altres aspectes a considerar que han estat tractats en Conselleria, junt amb altres alcaldes i alcaldeses de poblacions, on Alfafar no ha estat representada. Era de vital importància assistir a les reunions convocades en Conselleria a fi de prendre acords en comú i formar part de la comissió conjunta que plantege millores al projecte.

A la vista d’aquesta situació i del contingut del Document Inicial d’Avaluació Ambiental, hem de significar que és necessària una postura unívoca i definida davant les repercussions que el projecte té per al municipi i el territori d’Alfafar.

La V-31 és una via principal en l’àrea metropolitana de València, que amb una longitud d’aproximadament 13 km, forma part de de la conurbació constituïda per les localitats de Silla, Beniparell, Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Sedaví, els seus polígons industrials i comercials, a més de les pedanies de la Torre i Castellar-Oliveral de la ciutat de València.

El objecte del projecte és, en línies generals, l’ampliació de la capacitat de la V-31 fins a abastar una secció transversal de quatre carrils per sentit de circulació. La longitud estimada d’ampliació és de 6,5 Km. A més, es projecta la construcció dos vies col·lectores de dos carrils cadascuna en ambdós marges i la reordenació dels accessos al tronc, fet que disminuirà el número d’accessos.

El projecte es basa exclusivament, i sense alternativa, en l’ampliació de la capacitat de la carretera amb un increment de carrils i vies de servici.

Siga com siga, vulnera l’article 34.2 de la llei 2172013 d’Avaluació Ambiental, que estableix que el Document Inicial haurà de contindre les principals alternatives a considerar i una anàlisi dels potencials impactes. Només hi ha una alternativa com és l’increment de carrils, sense una perspectiva intermodal i de mobilitat que propugne altres actuacions com la millora del transport públic, gestió i control del tràfic, vies reservades, etc.

Pel que fa al terme d’Alfafar, s’ha previst una glorieta prop de l’enllaç 4 d’accés a Massanassa, Alfafar i la zona comercial, que ocuparà una zona de terreny dins els límits del Parc Natural de l’Albufera, a més de nombroses parcel·les que estan en zona de protecció, segons les previsions del PATH.    

Altra conseqüència de la construcció de les vies col·lectores i la resta d’infraestructures serà, en la marge dreta, al terme d’Alfafar, la falta d’accessibilitat dels llauradors i veïns d’Alfafar als terrenys agrícoles i al Parc Natural de l’Albufera, junt amb una  major congestió de tràfic en el polígon comercial d’Alfafar i els vials en paral·lel a la V-31.     

En definitiva, la solució proposta va a generar un increment del tràfic i de la velocitat amb la consegüent contaminació acústica i contaminació atmosfèrica al municipi d’Alfafar, i un fort impacte ambiental a un espai protegit d’especial rellevància com és el Parc Natural de l’Albufera.

Por tot allò exposat proposem al plenari municipal que aprove el següents ACORDS:

 

  • Rebuig al projecte “Millores funcionals, seguretat vial i capacitat autovia V-31, Tram Silla-Valencia, PP.KK. 2+500-12+500”, promogut per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, en els termes actuals.

 

 

  • Fer front comú amb la resta de poblacions afectades de l’Horta Sud i dels pobles de la ciutat de València en la preparació de les al·legacions definitives al projecte d’ampliació de la V-31.