“Compromís per Alfafar” amb motiu de la festivitat del nou d’octubre i coneixent la necessitat que hi ha de promoció de la cultura i desenvolupament de la mateixa en l’àmbit juvenil per part de les administracions, posem en marxa la 1a edició del Concurs Premis “Llorenç Giménez” al talent juvenil d’Alfafar, l’objectiu del qual és traure a la llum el talent creatiu que es dóna en el nostre municipi coneixent-lo, posant-lo en valor i premiant-lo, com a via de promoció cultural.

Llorenç Giménez Tarazona va nàixer un dia d’octubre de l’any 1954 al Carrer del mig número 88 del barri de la Fila, a Alfafar…. també conegut com a Llorenç el contacontes, va ser un contacontes valencià. Va contribuir a popularitzar la figura del rondallaire i la recuperació del patrimoni oral del País Valencià. Va ser un dels fundadors de l’Escola Gavina, un dels motors de la renovació pedagògica de l’escola valenciana.. Des de l’any 1996 es dedicà en exclusiva a l’ofici de contacontes, a escriure històries i explicar-les a les escoles. Va escriure una dotzena de llibres infantils i va col·laborar en programes de la ràdio i televisió valenciana. Va guanyar diversos premis com ara l’Empar de Lanuza de literatura infantil, el de la Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil i el de l’Associació de Biblioteques Valencianes.

Artista complet …. escriptor, cantant, actor, mestre …. totes aquestes disciplines a favor de la transmissió del nostre patrimoni cultural. Per tot l’exposat el Premi al Talent Jove d´Alfafar que atorga Compromís por Alfafar tindran el seu nom. Valga aquest xicotet gest com a nostre més sentit homenatge a tan persona il·lustre del nostre poble.

El concurs constara de diverses modalitats sent protagonista cada any una de les següents: Cant 2019, Escriptura 2020, Dansa 2021, Pintura – Escultura 2022.


Descarregar Autorització menors

BASES

 1. El concurs consta aquest any 2019 de la modalitat de cant. S’admet qualsevol estil. Almenys un dels temes han de ser en llengua valenciana. El segon tema l’idioma és de lliure elecció.
 2. Els interessats/as tindran un mínim de 16 a 23 anys inclusivament. Estar empadronats a Alfafar. Juntament amb la inscripció hauran d’aportar autorització del pare, mare o tutor/a, si són menors de 18 anys, una mostra en vídeo o enregistrament en MP3 interpretant 2 temes que presenten a concurs.
 3. Les inscripcions es podrà realitzar a través de la pàgina http://alfafar.compromis.net/inscripcio-premis-talent-juvenil-d-alfafar
 4. La data límit per a la presentació de les inscripcions serà el 22 de setembre de 2019 fins a les 24.00 h.
  AMPLIEM EL TERMINI FINS 1 D’OCTUBRE a les 24.00 h.
 5. S’atorgarà dos premis
  Primer premi xec valorat en 150 € i segon premi de 85 €.
  Seran canviables en el xicotet comerç d’Alfafar en material escolar, d’estudi o roba.
 6. El jurat estarà format en la fase de preselecció per membres pertanyents al món artístic que valoraren els enregistraments i realitzaren selecció de 5 participants i en la fase final per integrants del món de la cultura del municipi i artistes rellevants de la comarca.
 7. La fase final es realitzarà en data 5 d’Octubre 2019 en la Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar. Constarà d’una actuació en directe d’els/les cinc finalistes. Interpretaren dos temes cadascun. Els mateixos que van presentar a fase de preselecció. L’organització posarà a disposició tots els elements tècnics necessaris per al transcurs de la gala. Les persones finalistes hauran d’aportar la base en un pendrive en MP3/4. S’admet també si així ho desitgen, anar acompanyats/as per un músic en directe. Guitarra o Piano.
 8. Els criteris per a la selecció de les persones concursants serà determinat pel jurat, però sempre mantenint l’esperit del concurs recollit en l’objectiu-finalitat. En aquest sentit, el jurat no admetrà obres que atempten contra la dignitat i el respecte.
 9. La inscripció en el present concurs suposa l’acceptació de les bases en la seua totalitat.

“Compromís per Alfafar” con motivo de la festividad del nueve de Octubre y conociendo la necesidad que hay de promoción de la cultura y desarrollo de la misma en el ámbito juvenil por parte de las administraciones, ponemos en marcha la 1ª edición del Concurso Premios “Llorenç Giménez” al talento juvenil de Alfafar, cuyo objetivo es sacar a la luz el talento creativo que se da en nuestro municipio conociéndolo, poniéndolo en valor y premiándolo, como vía de promoción cultural.

Llorenç Giménez Tarazona nació un día de octubre del año 1954 a la Calle del medio número 88 del barrio de la Fila, en Alfafar…. también conocido como Llorenç el cuentacuentos , fue un cuentacuentos valenciano. Contribuyó a popularizar la figura del fabulista y la recuperación del patrimonio oral del País Valenciano. Fue uno de los fundadores de la Escuela Gaviota, uno de los motores de la renovación pedagógica de la escuela valenciana.. Desde el año 1996 se dedicó en exclusiva al oficio de cuentacuentos , a escribir historias y explicarlas en las escuelas. Escribió una docena de libros infantiles y colaboró en programas de la radio y televisión valenciana. Ganó varios premios como por ejemplo Empar de Lanuza de literatura infantil, el de la Crítica Serra de Oro de literatura infantil y juvenil y el de la Asociación de Bibliotecas Valencianas.

Artista completo …. escritor, cantante, actor, maestro …. todas estas disciplinas a favor de la transmisión de nuestro patrimonio cultural. Por todo lo expuesto el Premio al talento joven de Alfafar que otorga Compromís por Alfafar tendrán su nombre. Valga este pequeño gesto como nuestro más sentido homenaje a tan persona ilustre de nuestro pueblo.

El concurso constara de diversas modalidades siendo protagonista cada año una de las siguientes: Canto 2019, Escritura 2020, Danza 2021, Pintura – Escultura 2022.


Descargar Autoritzación menores

BASES

 1. El concurso consta ente año 2019 de la modalidad de canto. Se admite cualquier estilo. Al menos uno de los temas han de ser en lengua valenciana. El segundo tema el idioma es de libre elección.
 2. Los interesados/as tendrán un mínimo de 16 a 23 años inclusive. Estar empadronados en Alfafar. Junto con la inscripción deberán aportar autorización del padre, madre o tutor/a, si son menores de 18 años, una muestra en video o grabación en MP3 interpretando 2 temas que presentan a concurso.
 3. Las inscripciones se podrá realizar a través de la pagina
  http://alfafar.compromis.net/inscripcio-premis-talent-juvenil-d-alfafar
 4. La fecha límite para la presentación de las inscripciones será el 22 de Septiembre de 2019 hasta las 24:00 h.
  AMPLIAMOS EL PLAZO HASTA EL 1 DE OCTUBRE a las 24:00h.
 5. Se otorgará dos premios
  Primer premio vale valorado en 150 € y segundo premio de 85 €.
  Serán canjeables en el pequeño comercio de Alfafar en material escolar, de estudio o ropa.
 6. El jurado estará formado en la fase de preselección por miembros pertenecientes al mundo artístico que valoraran las grabaciones y realizaran selección de 5 participantes. y en la fase final por integrantes del mundo de la cultura del municipio y artistas relevantes de la comarca.
 7. La fase final se realizará en fecha 5 de Octubre 2019 en la Plaza del Ayuntamiento de Alfafar. Constará de una actuación en directo de los/las cinco finalistas. Interpretaran dos temas cada uno. Los mismos que presentaron a fase de preselección. La organización pondrá a disposición todos los elementos técnicos necesarios para el transcurso de la gala. Las personas finalistas tendrán que aportar la base en un pendrive em MP3/4. Se admite también si así lo desean, ir acompañados/as por un músico en directo. Guitarra o Piano.
 8. Los criterios para la selección de las personas concursantes será determinado por el jurado, pero siempre manteniendo el espíritu del concurso recogido en el objetivo-finalidad. En este sentido, el jurado no admitirá obras que atenten contra la dignidad y el respeto.
 9. La inscripción en el presente concurso supone la aceptación de las bases en su totalidad.