Compromís demana explicacions pel tema “Llorca” que costará 850000€ al municipi

N’Amàlia Esquerdo Álcaraz i En Joan S. Sorribes Hervàs , com a regidors del Grup Municipal de Compromís per Alfafar, i d’acord amb la normativa vigent, en ús de les atribucions previstes en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,
PREGUNTES A L’ALCALDE I A QUI CORRESPONGA EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT:
Tema Locals “Llorca”
En diferents reunions informatives o d’òrgans municipals, se’ns ha informat que l’Ajuntament d’Alfafar enfronta la possibilitat de pagar 800.000 euros, com a resultat de sentències judicials condemnatòries contra el consistori, per l’expedient dels locals de la Construtora Lloret. En diverses ocasions s’ha informat que del tema tant l’equip de govern del PP (l’actual i l’anterior) com l’Interventor Municipal tingueren notícia després d’acabar els mandats del PSOE en el Govern Municipal, igualment s’ha informat que el caràcter del document (conveni o contracte) ha estat determinant en la valoració judicial condemnatòria i finalment que la posició del Govern municipal del PP havia sigut no admetre que fora un contracte de compra (una adquisició patromonial ferma). D’altra banda, en reunió convocada pel PSOE fa uns dies se’ns donava tota una altra versió de l’afer, explicant-nos que es tractava d’un Acord de Ple Municipal en el seu dia, raó per la qual l’alt funcionariat municipal era conèixedor del tema. Davant les diferents versions sobre el tema i l’enorme importància de l’afer, volem que s’aporte als Grups Municipals la documentació corresponent i es done a resposta a:
Demanem l’aportació a la Comissió de Transparència de l’expedient, des de lAcord de Ple i/o de Junta de Govern corresponent, a tots els informes d’Intervenció, Tècnics i Secretaria relacionats, i l’expedient d’Urbanisme, així com de les sentències, i un informe de la situació actual del tema i de la posició oficial de l’Ajuntament al respecte. I realitzem les següents preguntes:
1 – Hi ha un Acord del Ple de l’Ajuntament o d’algun Equip de Govern en el sentit d’aprovar l’adquisició patrimonial dels locals esmentats?
2 – Hi ha Informes tècnics municipals sobre aquesta adquisició? Especialment hi ha informes d’Intervenció o Secretaria Municipal?
3 – Hi ha hagut en algun Pressupost Municipal alguna consignació pressupostària a l’efecte en els exercicis corresponents des de l’Acord municipal, en cas d’existir?

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *